ความเป็นมาของมูลนิธิ

Odoo • Image and Text

สถาบันวิจัยและพัฒนาการประมงเพื่อความยั่งยืน

Sustainable Fisheries Research and Development institute


ขยะเป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทะเลกลายเป็นแหล่งที่มีปัญหาเนื่องจากเป็นพี้นที่ที่รองรับขยะทั้งจากกิจกรรมที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากทะเลตลอดจนการพัดพาขยะจากแผ่นดินลงไปจนกลายเป็น แพขยะ ขึ้นในทะเล ช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มี ชาวประมงกลุ่มหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามที่ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว เพราะ ทะเลเป็นที่ทำมาหากินของชาวประมง พยายามที่จะไม่ทิ้งขยะที่ติดเรือไปลงสู่ทะเล และเก็บขยะที่ติดเครื่องมือประมงกลับมาสู่ฝั่ง  กรมประมงและสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยจึงได้นำแนวคิดดังกล่าวมาร่วมหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบปัญหาขยะ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีการใช้ประโยชน์จากทะเล สมาคม/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ได้จัดทำ โครงการกำจัดขยะทะเล ที่จะรณรงค์ไม่ให้มีการนำขยะที่ติดเรือออกไปทิ้งลงในทะเล และนำขยะที่ติดเครื่องมือประมงกลับขึ้นมาบนฝั่ง โดยเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 ซึ่งขณะนี้มีเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 6,817 ลำ แต่โครงการยังประสบปัญหาหลายอย่างที่ทำให้ไม่สามารถที่จะจัดการขยะที่นำขึ้นมาได้ เนื่องจากการขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการประชุมเมื่อเดือนมกราคมได้มีการเสนแนวความคิดในการที่จะตั้ง องค์กร ขึ้นมาบริหารจัดการ
        และในการประชุมหารือเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562  ที่ประชุมจึงได้มีความเห็นร่วมกันในการที่จะจัดตั้ง องค์กรในรูปแบบมูลนิธิ ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการดังกล่าว และได้ขยายขอบเขตของการดำเนินการออกไปให้ครอบคลุม ภาคการประมงทั้งการจับจากธรรมชาติและการเพาะเลี้ยง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการประมงไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมขององค์กรจะประกอบด้วยงาน วิจัยควบคู่ไปกับงาน พัฒนา โดยจะเป็นการ เชื่อมโยง และ เติมเต็ม ภาระกิจ หรือ กิจกรรม ของแต่ละองค์กรเข้าด้วยกัน เพื่อผลักดันให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีมติร่วมกันในการที่จัดตั้ง สถาบันวิจัยและพัฒนาการประมงเพื่อความยั่งยืน (SUSTAINABLE FISHERIES  RESEARCH AND  DEVELOPMENT  INSTITUTE) ในรูปแบบของมูลนิธิ