บัญชีรายชื่อกรรมการของมูลนิธิ สถาบันวิจัยและพัฒนากรมประมงเพื่อความยั่งยืน

Company team
Company team
Company team

Company team

นายอดิศร พร้อมเทพ

ประธานกรรมการ นายดอมินิก ภูวสวัสดิ์ จักรพงษ์

               กรรมการ
  
 

นายธนพร ศรียากูล  

กรรมการและเลขานุการ
  นางลักษมี ไพบูลย์
        กรรมการ

Company team
Company team
Company team
Company team
 

นายชนินทร์  ชลิศราพงศ์

รองประธานกรรมการ
นายสะมะแอ เจะมูดอ  
              กรรมกา

นายเชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
    กรรมการและเหรัญญิก
นายตฤณ ตาปัญญา
            กรรมการ