บทบาทและเป้าหมายการทำงานของมูลนิธิ

บทบาทของมูลนิธิ

-ศึกษา วิจัย ผลิตงานวิจัยเชิงนโยบายที่มีคุณภาพ อยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการ และข้อมูลที่ถูกต้อง

-พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่จะนำสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรประมง สิ่งแวดล้อม  ภายใต้ความยั่งยืนของอาชีพประมง

-ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

-เพื่อดำเนินการ หรือร่วมกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

-รณรงค์สื่อสารให้ข้อมูลและความรู้ด้านการประมง

-สร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับองค์กรหลักด้านการประมงและพัฒนาเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ

-เสริมสร้างศักยภาพภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม

-ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการประมงที่ยั่งยืน

-ส่งเสริมการจัดการประมง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม


 Odoo • Text and Image
 
Odoo • Image and Text

เป้าหมายในการทำงาน

เป้าหมายเพื่อพัฒนาการประมงไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมขององค์กรจะประกอบด้วยงาน วิจัย ควบคู่ไปกับงาน พัฒนา โดยจะเป็นการ เชื่อมโยง และ เติมเต็ม ภาระกิจ หรือ กิจกรรม ของแต่ละองค์กรเข้าด้วยกัน เพื่อผลักดันให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีมติร่วมกันในการที่จัดตั้ง สถาบันวิจัยและพัฒนาการประมงเพื่อความยั่งยืน ( SUSTAINABLE FISHERIES  RESEARCH AND  DEVELOPMENT  INSTITUTE) ในรูปแบบของมูลนิธิ