การจัดการประมงคือ…?

คือ การดำเนินการอย่างมีขั้นตอนในการจัดหา รักษา ชดเชยการ ใช้ทรัพยากรประมง และสงวนอนุรักษ์ทรัพยากรประมงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคงอยู่อย่างยั่งยืน 

WHAT WE DO TO ส่งเสริมการจัดการประมง?

Latest Posts