บัญชีรายชื่อกรรมการของมูลนิธิ สถาบันวิจัยและพัฒนากรมประมง

เพื่อความยั่งยืน


Company team

นายอดิศร พร้อมเทพ

ประธานกรรมการ

Company team

นายชนินทร์ ชลิศราพงศ์

รองประธานกรรมการ

Company team

นายดอมินิก ภูวสวัสดิ์ จักรพงษ์

กรรมการ 

Company team

นายสะมะแอ เจะมูดอ

กรรมการ 

Company team

นายธนพร ศรียากูล

กรรมการ และเลขานุการ 

Company team

นายเชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์

กรรมการ และเหรัญญิก

Company team

นางลักษมี ไพบูลย์

กรรมการ 

Company team

นายตฤณ ตาปัญญา

กรรมการ